Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Kinder- en Jongerencoachpraktijk Ik ZIE jou wel. 

 

 1. Algemeen

 

Praktijk Ik ZIE Jou wel richt zich op kinderen, jongeren van 4-26 jaar (Hierna te noemen: Client). “Ik ZIE Jou wel” is opgericht door Claire Hendriks gevestigd in Breda en ingeschreven onder nummer 68972261 bij de Kamer van Koophandel.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Ik ZIE Jou wel coaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

 1. Toepasselijkheid

 

Op verzoek van de ouder(s)/verzorger(s) (hierna te noemen: de ouders) van de cliënt bezoekt de Kinder/jongerencoach school, sportvereniging of andere belanghebbenden voor observatie en/of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De besteedde tijd wordt geregistreerd. En vastgelegd in een traject. Er zijn verschillende trajecten mogelijk: zie website.

 

 1. Uitvoering van de overeenkomst

 

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever. Nooit een resultaatverplichting.

 

 1. Tarieven

 

Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van de kosten. Deze zijn na te lezen op de website of na te vragen bij de kindercoach. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, zijn alle bedragen in Euro’s. Tarieven zijn inclusief btw. Tariefafwijkingen zullen een maand van tevoren kenbaar worden gemaakt aan de ouders en betrokken.

 

 1. Betalingsvoorwaarden

 

Voor de betaling ontvangt u voorafgaand aan de coaching een factuur. De ouder/verzorger van het kind of de cliënt verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum zelf bij te schrijven op de rekening NL04KNAB0256423989 t.a.v Ik ZIE Jou wel. O.v.v naam kind

Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt de administratie van Praktijk Ik ZIE Jou wel een betalingsherinnering. Indien ouders/verzorgers van het kind of de cliënt niet binnen 8 dagen na datum van betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Praktijk Ik ZIE Jou wel gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten en rente in rekening te brengen.

 

Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van Praktijk Ik ZIE Jou wel zijn wij genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening.

 

Bij betalingsachterstand is Praktijk Ik ZIE Jou wel gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers van het kind of de cliënt aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

 

 1. Verhindering deelname

 

Indien bij verhindering de deelname aan een coaching sessie tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Indien de afspraak niet tijdig is geannuleerd, wordt de afgesproken sessie in rekening gebracht. Bij ziekte is overleg mogelijk.

 

 1. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 

 1. a) Voorts is de coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.
 2. b) Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de coach op de ouders onmiddellijk opeisbaar.

 

 1. Aansprakelijkheid

 

Bij lichamelijke en psychische klachten, raadt opdrachtnemer nadrukkelijk aan om eerst een arts, of psycholoog te raadplegen.

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever, al dan niet in overleg met opdrachtnemer heeft genomen.

Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de coaching sessies als de periode daarna.

 

 1. Coaching/ begeleiding kinderen tot en met 16 jaar

De ondertekenende of opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Ik ZIE Jou wel coaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Ik ZIE Jou wel coaching is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coaching sessies.

 

 1. Vertrouwelijkheid

Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders.

 

Bij aanvang van de coaching sessie wordt de cliënt door een ouder of bevoegde gebracht en op de afgesproken tijd weer opgehaald. De ouder dient tijdens de coaching sessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na een coaching sessie is er eventueel kort gelegenheid voor de ouders om te bespreken wat de cliënt heeft gedaan of gemaakt.